Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky online

společnosti Golf Beřovice s.r.o. se sídlem Beřovice 15, PSČ: 273 71, okres Kladno, identifikační číslo 47548584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 20789, pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gcbr.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Golf Beřovice s.r.o. se sídlem Beřovice 15, PSČ: 273 71, okres Kladno, IČ 47548584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 20789 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gcbr.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Službou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zakoupení vstupu na 18-ti jamkové golfové hřiště v areálu Golf Beřovice, a to s určením přesného data a časového úseku začátku hry (tzv. tee-time).

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.7. Vzhledem k tomu, že kupujícím je spotřebitel, je návrhem na uzavření smlouvy – nabídkou, umístění nabízené služby na webových stránkách prodávajícího. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky a zaplacením objednaných služeb kreditní kartou kupujícím (objednávka). Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí této objednávky. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Kupující není oprávněn v objednávce měnit podmínky nabídky prodávajícího, byť by se jednalo o nepodstatné změny.

1.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb; vzhledem k charakteru prodávaných služeb a nemožnosti jejich vrácení, nejsou v těchto obchodních podmínkách uvedeny náklady za navrácení služeb prodávajícímu. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.9. Informace o ceně a službách uvedených prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby, např. když bude uvedená cena služby sjednána chybná a nesprávná a bude se výrazně odlišovat od ceny srovnatelných služeb. O této skutečnosti bude prodávající obratem informovat kupujícího.

1.10. Vzhledem k charakteru prodávané služby neobsahuje webové rozhraní obchodu informace o nákladech spojených s balením a dodáním, neboť takové náklady nevznikají.

1.11. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, v této fázi je kupujícímu dán prostor ke zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.

1.12. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.13. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.14. Prodávající si vyhrazuje právo neposkytnout objednanou službu v případě ztráty schopnosti prodávajícího plnit. O této skutečnosti prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu vyrozumí.

1.15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.16. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811 až § 1820 občanského zákoníku.

CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.17. Cenu služeb může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně platební kartou při objednání služby.

1.18. Vzhledem k tomu, že kupní cenu služby může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně platební kartou při objednání služby, musí být kupní cena služby uhrazena vždy před samotným poskytnutím služby.

1.19. Cena služby je vždy platná výhradně pro objednaný hrací den a čas. Změny hracích časů za objednanou cenu služby jsou nepřípustné.

1.20. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.21. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby nebo služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.22. Prodávající informuje kupujícího, že jím nabízené služby, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, spadají pod ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku a tedy, že kupující není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Z těchto důvodů nejsou v těchto obchodních podmínkách uvedeny žádné informace o podmínkách, lhůtách ani postupech pro uplatnění tohoto práva ani formulář pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.23. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a vzhledem k tomu, že kupující je spotřebitelem a prodávající podnikatelem, tak i ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku), a to v tom rozsahu, v jakém to odpovídá charakteru služby, která je předmětem prodeje.

1.24. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služby při převzetí nemají vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující čerpal služby:

1.24.1. mají služby vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné,

1.24.2. se služby hodí k účelu, který pro jejich použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle využívá,

1.24.3. služby odpovídají svým rozsahem a kvalitou popisu v době prodeje. Za vadu služby se nepovažuje nepříznivé počasí v době čerpání služby, pokud nejsou povětrnostní podmínky důvodem k uzavření hřiště,

1.24.4. služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

1.25. Vzhledem k charakteru služby (§ 2167 písm. d) občanského zákoníku) nemá kupující práva z vady ve smyslu ust. § 2165 občanského zákoníku.

1.26. Má-li služba vadu, může kupující požadovat poskytnutí nové služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti služby, může kupující požadovat jen nahrazení součásti služby; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na opravu služby kupující s ohledem na její charakter nemá.

1.27. Kupující nemá – s ohledem na charakter poskytované služby práva dle ust. § 2169 odst. 2 občanského zákoníku.

1.28. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na poskytnutí nové (náhradní) služby bez vad, na výměnu součásti služby, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou (náhradní) službu bez vad, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.

1.29. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před čerpáním služby věděl, že služba má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

1.30. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci na čerpání služeb.

1.31. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

1.32. Kupující je v případě reklamace povinen prokázat nákup služby.

1.33. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

1.34. U oprávněné reklamace náleží kupujícím úhrada nezbytně nutných nákladů.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.35. Kupující nabývá oprávnění k čerpání služby zaplacením celé kupní ceny takových služeb.

1.36. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.37. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy golf@gcbr.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.38. Prodávající je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.39. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.40. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, identifikační (registrační) číslo, adresa elektronické pošty, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.41. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.42. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.43. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.44. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.45. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.46. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.46.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.46.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.47. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.48. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.49. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

1.50. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.51. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.52. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

1.53. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: Beřovice 15, 273 71 Zlonice

Adresa elektronické pošty: golf@gcbr.cz

Telefon: +420 724 908 427

V Praze dne 18. 4. 2016